Jdi na obsah Jdi na menu
 


Státní závěrečná zkouška z českého jazyka pro studijní obor učitelství 1. stupně ZŠ

 

Literární disciplíny

Kandidát by měl prokázat komplexní znalost problematiky české literatury pro děti a mládež, a to především z teoretického, zvláště žánrového aspektu, se zaměřením na literaturu pro prepubescentního a raně pubescentního čtenáře. Řešení problémů didaktických by měl zvládnout v souvislosti se znalostí čtenářství žáka 1. stupně ZŠ a specifičnosti literární komunikace (problematika dětského aspektu v literatuře pro děti a mládež a dětské recepce uměleckého textu).

Zadání problému je formulováno stručně, ale zadaná problematika je vždy koncipována široce a předpokládá se, že bude řešena komplexně – v literární části se zřetelem ke kulturnímu kontextu národnímu a světovému, ke konkrétním autorům a titulům; v didaktické části se zřetelem k problematice obecnědiaktické a k didaktice čtení a rozvoje čtenářství žáka. Okruhy kandidát bude volit losováním.

Kandidát u SZZ předloží aktualizovaný seznam titulů literatury pro děti a mládež, které je schopen hodnotit.

 

Tematické okruhy učiva z literatury pro děti a mládež a z didaktiky literární výchovy ke SZZ pro 1. stupeň ZŠ

1.       Specifičnost literatury pro děti a mládež (LDM), intencionalita LDM

      Literární výchova jako komunikační estetickovýchovný proces, jeho činitelé a determinanty

2.       Dětský aspekt textu v historickém vývoji LDM

      Specifičnost didaktických zásad v literární výchově, funkce literárního textu ve vyučování, zvláště uměleckého, zásady jeho interpretace

3.       Vztah ústní lidové slovesnosti a LDM, žánry lidové slovesnosti v četbě dětí

      Čtenářství prepubescenta a raného pubescenta, rozvoj a kultivace dětského čtenářství

4.       Mýty a jejich adaptace ve světové a české LDM, antické a biblické příběhy v autorském zpracování

      Obsah a cíle literární výchovy, struktura učiva v literární výchově na 1. st. ZŠ, vzdělávací program

5.       Pověst v četbě dětí a mládeže, autorská zpracování pověstí (s přihlédnutím k vybranému regionu)

      Pověst jako učivo; struktura vyučovací hodiny v rámci tematického celku učiva, vyučovací projekt (zvláště v rámci estetickovýchovných předmětů), metodika týmové práce

6.       Lidová pohádka v historickém vývoji, sběratelé a adaptátoři ve světové a české literatuře

      Pohádka jako učivo; funkce poslechu uměleckého textu, četba na pokračování jako metoda

7.       Umělá autorská pohádka v literárním vývoji 19. a 20. stol., světoví a čeští pohádkáři

      Pohádka jako učivo; motivace, motivační metodika ve vztahu k textu epickému, funkce jiných druhů umění v literární výchově

8.       Bajka ve světové a české literatuře, přírodní tematika v LDM

      Bajka jako učivo, rozvoj čtenářské dovednosti v jednotlivých fázích, druhy a formy čtení

9.       Povídka s dětským hrdinou a její vývoj od 19. století do současnosti, humor v LDM

      Povídka jako učivo, metodika reprodukce epického textu, kreativní reprodukční metody

10.   Povídka s dívčí hrdinkou ve světové a české literatuře, kýč v četbě dospívajících děvčat

      Metodika kritického myšlení v literární výchově, čtenářská dílna, mimočítanková četba

11.   Dobrodružná próza jako četba dětí a mládeže, intencionální dobrodružná literatura

      Metodika rozvíjející komunikaci s epickým textem, metody žánrové transformace a produkčních zásahů do textu 

12.   Fantasy literatura jako součást LDM

      Metodika rozvíjející představivost a fantazii žáka, vztah mezi slohovou a literární složkou předmětu, metodika tvůrčího psaní

13.   Uměleckonaučná LDM, encyklopedie pro děti a mládež

      Čítanka a další knižní a jiné pomůcky, komplementární texty, didaktika mezipředmětových  vztahů, vyučovací projekt

14.   Poezie pro děti v české LDM od počátků do současnosti, žánry, klasičtí autoři

      Poezie jako učivo; metodika komunikace žáka s básní – rozvoj smyslového a citového vnímání žáka, vztah neverbálního a verbálního hodnocení básně, výrazné čtení a recitace

15.   Dramatická tvorba a divadlo pro děti a mládež (s přihlédnutím k vybrané české scéně)

      Divadelní hra jako učivo; metodika dialogizace a dramatizace

16.   Časopisy pro děti a mládež, historie a současný stav, komiks jako specifický žánr LDM

      Knižní kultura LDM, ilustrátoři české LDM, metodika práce s ilustrací, jiným výtvarným dílem a filmem

17.   Vývoj české LDM do konce 19. století (tematika, žánry, význační autoři), význační světoví klasikové a jejich díla

      Práce se čtenářskou zkušeností žáka, metodika opakování a procvičování v literární výchově

18.   Vývoj české LDM v 1. polovině 20. století (tematika, žánry, význační autoři), význační světoví klasikové a jejich díla

      Hodnocení žáka a jeho metodika, testování úrovně osvojení učiva a dosažených kompetencí žáka, problematika klasifikace

19.   Vývoj české LDM od 2. poloviny 20. století do současnosti (tematika, žánry, význační autoři), význační světoví klasikové a jejich díla

      Interpretační metodika ve vztahu k rozvoji žákova mluvního projevu a myšlení

 

 

 Jazykové disciplíny

Předpokládá se, že student v průběhu zkoušky prokáže schopnost orientovat se v problematice jazykového systému, propojovat znalost současného jazyka se základními vývojovými tendencemi, propojovat didaktickou teorii a její aplikaci, prokáže znalost základních jazykových plánů a rovin, jazykových prostředků z hlediska formy i funkce. Předpokládá se znalost základní odborné literatury.

 Nedílnou součástí zkoušky je analýza konkrétního textu ve vztahu k danému jazykovému problému.

 

Tematické okruhy učiva z českého jazyka a didaktiky jazyka ke SZZ pro 1. stupeň ZŠ

1.       Mluvnické kategorie jmen, typy skloňování

      Metodický postup při vyvozování ml. kategorií podst. jm.

2.       Větné členy

      Učivo o stavbě věty jednoduché

3.       Syntaktické vztahy a způsoby jejich vyjadřování

      Kontrola písemných prací žáků, hodnocení a klasifikace

4.       Slovesa, mluvnické kategorie sloves

Metodický postup při vyvozování mluvnických kategorií sloves

5.       Souvětí, interpunkce v souvětí a větě jednoduché

      Učivo o souvětí na 1. stupni ZŠ

6.       Klasifikace funkčních stylů a jejich prostředků

      Nácvik forem společenského styku

7.       Tvoření slov, slovotvorné způsoby a slovotvorné postupy

      Učivo o stavbě slov

8.       Mluvnická stavba věty, bezpodmětné větné struktury a větné ekvivalenty

      Všestranné jazykové rozbory

9.       Ohebné slovní druhy – zájmena a číslovky

      Učivo o slovních druzích

10.   Stylistika, základní pojmy, slohotvorní činitelé

      Slohotvorní činitelé v jazykovém projevu žáka

11.   Slovo a jeho význam

      Učivo o významu slov

12.   Slohové útvary a slohové postupy

      Vyučovací metody uplatňované ve slohovém výcviku na 1. stupni ZŠ

13.   Pravopis lexikální a morfologický

      Metody pravopisného výcviku na 1. stupni ZŠ, metodický postup při nácviku pravopisných jevů všech typů

14.   Ohebné slovní druhy – podstatná a přídavná jména

      Metodický postup při nácviku slohových útvarů popisného a vyprávěcího postupu

15.   Klasifikace a charakteristika hlásek

      Učivo o hláskové a slabičné stavbě slov

16.   Spisovná výslovnost, výslovnost cizích slov

      Využití pomůcek při vyučování mluvnice a pravopisu, evidence nedostatků, jejich odstraňování

17.   Národní jazyk a jeho útvary

      Metody a formy vhodné pro vyučování mateřskému jazyku, praktické uplatňování zásad v jazykovém vyučování na 1. st. ZŠ

18.   Hlásky v proudu řeči, hláskové změny

      Učivo o zvukové stránce jazyka

19.   Neohebné druhy slov

      Reprodukce, její druhy a význam, přechod k produkčnímu slohu